Anneler Günü için Teslimat Kotası Dolmadan Şimdi Sipariş Verin

Ürünlerde Ara

I. POLİTİKA’NIN AMACI VE KAPSAMI

İşbu Gizlilik Politikası (“Politika”), Veri Sorumlusu olarak August Flowers Shop tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülen kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin genel çerçeveyi belirlemek ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen ilkeler konusunda açıklamalarda bulunmak, böylece kişisel verileri August Flowers Shop tarafından işlenen kişilere karşı şeffaflığı ve saydamlığı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

 

II. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL İLKELER

August Flowers Shop, kişisel veri işleme faaliyetlerinde aşağıdaki ilkelere dayanmaktadır:

●       Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olunması,

●       Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olmasını sağlama,

●       Belirli, açık ve meşru amaçlarla işleme,

●       İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

●       İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme.

Yukarıda sayılan ilkeler uyarınca August Flowers Shop tarafından; müşteriler, misafir müşteriler, çalışanlar, potansiyel ürün ve hizmet alıcıları,, ziyaretçiler, çevrimiçi ziyaretçiler, iş ortakları ve hizmet sağlayıcı ve alıcısı olarak ilişkide bulunulan üçüncü kişilere ait kişisel veriler, Kanun’a ve ilgili mevzuata uygun olarak fiziki veya elektronik ortamlarda ilgili mevzuata ve işbu Politika’ya uygun olarak güvenli bir şekilde işlenir ve imha edilir

 

III. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN YASAL DAYANAĞI

Kişisel verilerin işlenmesi konusunda çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. En başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile kişisel verilerin korunması esasları belirlenmiştir. Ayrıca August Flowers Shop’un mevcut faaliyetleri açısından temel olarak; 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ile 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’a dayalı olarak August Flowers Shop tarafından kişisel veriler işlenmektedir.

 

IV. August Flowers Shop AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

August Flowers Shop, Kanun’un 10. maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) kapsamında aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla, süreç ve verileri işlenen kişiler bazında, ilgili kişilere aydınlatma  metinleri ve gerekmesi halinde açık rıza metinleri sunulmaktadır.

Söz konusu aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde İlgili Kişiler’e Kanun’a uygun olarak aşağıdaki konularda aydınlatma yapılmaktadır:

●       Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,

●       Kişisel Veriler’in hangi amaçla işleneceği,

●       İşlenen Kişisel Veriler’in kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

●       Kişisel Veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,

●       KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklar.  

 

V. KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ

-Üye Müşteri

Kimlik Verileriniz: İsim, soy isim, nüfus cüzdanı bilgileri, doğum tarihi, cinsiyet, T.C. kimlik numarası

İletişim Verileriniz: Adres, e-posta, cep telefonu numarası, sabit telefon numarası

Lokasyon Verileriniz: Konum bilgileri

Finansal Verileriniz: Hesap numarası, IBAN numarası, fatura bilgisi, kredi kartı kullanım bilgisi, banka müşteri numarası

Müşteri İşlem Verileriniz: Satın alınan ürün bilgisi, sipariş kayıtları, alışveriş geçmişi, özel gün kayıtları, ticari elektronik ileti izni, faydalanılan kampanyalar, kargo teslimat bilgileri, mesaj ve çağrı merkezi kayıtları

Pazarlama Verileriniz: Çerez kayıtları, kullanıcıların geçmişte yaptığı işlemler, hedefleme, alışkanlık ve beğenilere ilişkin kayıtlar

Hukuki İşlem Verileriniz:  Talep ve şikayet kayıtları, haciz ve nafaka bilgileri, ticari elektronik ileti izni, hukuki işlem dosyası kayıtları, ihtarnameler, adli ve idari makamlarla yazışmalardaki bilgiler

İşlem Güvenliği Verileriniz: IP Adresi, şifre bilgileri, trafik verileri, web sitesi/mobil uygulama giriş çıkış bilgileri, kullanıcı adı bilgileri

Risk Yönetimi Verileri: IP adresi, şifre ve kullanıcı adı bilgileri

Görsel ve İşitsel Veri: Çağrı merkezi kayıtları, kamera kayıtlar

 

VI. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verilerinizi hangi amaçlar ile ve hangi hukuki sebeplere dayanarak işlediğimize ilişkin bilgileri aşağıda bilgilerinize sunarız:

-Üye Müşteri Verileri

●       Web sitesi/mobil uygulama üzerinden işlem yapan müşterilerimizin kimlik bilgilerinin teyit edilmesi, üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve müşterilerimizi üyelik haklarından yararlandırılması

●       Müşterilerimizin web sitesi ve/veya mobil uygulamaları aracılığıyla alışveriş yapabilmesi, müşterilerimizin aldığı/alacağı ürün ve hizmetlere ilişkin olarak ve talep/şikayetleri ile ilgili olarak müşterilerimiz ile iletişim kurulabilmesi

●       Mesafeli satış sözleşmesi uyarınca üstlenilen yükümlülüklerin ifası, sözleşmelerin koşulları ve güncel durumu  ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçilmesi, gerekli bilgilendirmelerin yapılabilmesi

●       Siparişlere ilişkin fatura ve muhasebe kayıtlarının oluşturulması

●       Elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi

●       Müşterilerimize sunulan hizmetlerimizin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, iş geliştirme süreçlerinin yürütülmesi

●       Müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak müşterilerimizin ilgilenebileceği ürünlerimiz hakkında bilgi verilmesi ve kampanyaların aktarılması

●       Pazar analizi, hedefleme, profilleme ve analiz çalışmaları yapılarak müşterilerimizin özel tercihlerine ve ilgi alanlarınıza yönelik reklam, pazarlama ve promosyon faaliyetlerinin yürütülmesi , Müşterilerimize tanıtım, pazarlama, reklam, kampanya ve kutlama amaçları ile ticari elektronik ileti gönderilebilmesi

●       Web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapan müşterilerimizin deneyiminin iyileştirilmesi, ürün ve hizmetlerin bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetinin sağlanabilmesine yönelik aktivitelerin yürütülmesi ve anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlenmesi

●       Müşterilerimizin talep, öneri ve şikayetlerinin değerlendirilebilmesi

●       Hizmetlerimizi kullanırken bilgi ve işlem güvenliğinin sağlanması

●       Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

●       İş faaliyetlerimizin yürütülmesi ve denetimi, hizmetlerimizin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi

●       Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanılabilmesi

VII. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİ VE SİLİNMESİNİ/ANONİMLEŞTİRİLMESİNİ GEREKTİREN HUKUKİ SEBEPLER

İşlenmesini Gerektiren Hukuki Sebepler: Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren hukuki sebepler aşağıdaki gibidir:

●       İlgili Kişi’nin açık rızasının alınmasını gerektiren işleme faaliyetleri açısından İlgili Kişi’nin açık rızasının bulunması.

●       Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

●       Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan İlgili Kişi’nin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

●       Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

●       August Flowers Shop  hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

●       İlgili Kişi’nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

●       İlgili Kişi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla,August Flowers Shop’un meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Silmeyi/Anonimleştirmeyi Gerektiren Hukuki Sebepler: Kişisel verilerin imhasını gerektiren hukuki sebepler aşağıdaki gibidir:

●       Kişisel verilerin işlenmesini veya saklanmasını öngören ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya yürürlükten kaldırılması,

●       Kanun’un 5. ve 6. maddelerindeki kişisel verilerin işlenmesini gerektiren şartların ortadan kalkması,

●       Kişisel verilerin işlenmesini ve/veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması,

●        Kişisel verilerin işlenmesi için açık rıza gerektiği hallerde, İlgili Kişi’nin rızasını geri alması,

●       İlgili Kişi’nin, Kanun’un 11. maddesinin (e) ve (f) bentlerindeki hakları çerçevesinde Kişisel Verileri’nin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin yaptığı başvurunun August Flowers Shop tarafından kabul edilmesi,

●       İlgili Kişi’nin Kişisel verilerinin imhası talebiyle yaptığı başvurunun August Flowers Shop tarafından reddedilmesi durumunda Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’na (“Kurul”) şikâyette bulunulması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması,

●       Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olmasına rağmen, kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması durumlarında İlgili Kişiler’e ait kişisel veriler duruma göre August Flowers Shop tarafından re’sen veya İlgili Kişi’nin talebi üzerine imha edilmektedir.

-yedekleri nasıl oluyoruz.database yedekleri ne kadar sürede tutuyor. yedekten geri dönülüyor mu

-log kayıtları nerde tutuluyor. sunucu veya intrernet servis desteği alabilir.

- nerden destek alınıyor. o firmayla aralarında sözleşme vadır.

- üye olmadan giriş için loglar tutulat?

 

0 507 765 76 35

Aydınlatma MetniKişisel Verilerin Korunması KanunuMesafeli Satış Sözleşmesiİptal İade Şartları
Sitemizde teknik olarak zorunlu olan çerezler kullanılmaktadır. Bazı çerezler de sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için işlenmektedir. Detaylı bilgi için Aydınlatma Metni 'ni inceleyebilirsiniz.
Kabul Et